ระบบทางเดินอาหาร > ฝีตับ (Amebic liver abscess) > การรักษา

การรักษา

           หากสงสัย ควรส่งโรงพยาบาลเร็ว
           มักจะวินิจฉัยโดยการเอกชเรย์ (พบกะบังลมข้างขวาสูงกว่าข้างซ้าย หรือมีหนองขังอยู่ในโพรงเยื่อหุ้มปอด) เจาะเลือด ทดสอบการทำงานของตับ (Liver function test) ถ้าจำเป็นอาจต้องทำการตรวจพิเศษอื่น ๆ เช่น อัลตราซาวนด์(ultrasound),เอกซเรย์คอมพิวเตอร์, สะแกนตับ (Liver scan) โดยใช้สารกัมมันตรังสีตรวจดูลักษณะของตับ ตำแหน่งและขนาดของฝี
           การเจาะตับมักจะพบมีหนองสีกะปิ เมื่อนำไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ มักจะพบตัวอะมีบา
           การรักษา ให้ยาฆ่าเชื้ออะมีบา ได้แก่ เมโทรไนดาโซล ขนาด 200 มิลลิกรัม ครั้งละ 4 เม็ด วันละ 3 ครั้ง นาน 5 วัน และอาจต้อง เจาะดูดระบายเอาหนองออกจากตับ
           นอกจากนี้ อาจให้การรักษาตามอาการ เช่น ให้น้ำเกลือถ้ามีภาวะขาดน้ำ, บำรุงด้วยอาหารพวกโปรตีน ถ้าสงสัยมีภาวะขาดสารโปรตีน เป็นต้น